You are here

Leidinggevende EXPERT in natuurleien,natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen (M/V) - EXPERT(E) responsable ardoises naturelles, pierre naturelle et matériaux naturels de construction (H/F)

Leidinggevende EXPERT in natuurleien,natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen (M/V) - EXPERT(E) responsable ardoises naturelles, pierre naturelle et matériaux naturels de construction (H/F)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

SECO is de referentie in “third party” advies voor de bouwsector in België en het Groothertogdom Luxemburg en ontwikkelt voortdurend zijn activiteiten in Europa en daarbuiten. Ons personeel staat open voor de behoeften van onze klanten en dat is de sleutel van de kwaliteit van onze diensten en van de 80 jaar onafgebroken groei.

Onze organisatie telt vandaag 270 multidisciplinaire medewerkers, die verdeeld zijn over 5 Europese landen en actief zijn in meer dan 20 landen. De internationalisering is een fundamentele strategische keuze. SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: enerzijds technische controle van bouwprojecten en anderzijds certificatie en inspectie. Een belangrijk deel van deze laatste activiteiten wordt samen met WTCB uitgevoerd binnen de vzw BCCA.

Vanuit haar missie voor de ondersteuning van kwaliteit in de bouw besteedt BCCA veel aandacht aan duurzame ontwikkeling, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast ondergaat BCCA progressief een grondige organisatorische omvorming door digitalisering van al haar processen.

BCCA is in het bijzonder actief in de sector van de natuurleien, natuursteen en andere natuurlijke bouwmaterialen en onderzoekt en  certificeert grondstoffen, producten en toepassingsprocessen. Geleidelijk wordt overgeschakeld naar meer diepgaande controle aan de bron en op de bouwplaatsen naar de geschiktheid van producten.

De job: 

Als leidinggevende expert voor de activiteit certificatie van natuurleien, natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen

 • Bent u de belangrijkste bezieler van en de stuwende kracht achter deze activiteit en helpt u zo de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken
 • Coördineert U een dedicated team auditoren, experten en support medewerkers
 • Bent u verantwoordelijk voor de organisatie en de opvolging van de dienstverlening en verzekert u de economische evenwichten ervan
 • Treedt U op als coördinator van de gesprekken met de belanghebbende partijen en organiseert U commissies en werkgroepen
 • Verzorgt U presentaties in de materie en stelt U referentiedocumenten op
 • Bent u de motor voor de verdere ontwikkeling en vernieuwingen
 • Voert u regelmatig zelf audits uit in binnen- en buitenland om voeling te houden met de geleverde dienst
 • Rapporteert u aan de directie over de inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten

Uw profiel: 

 • U heeft een diepgaande kennis van de sector natuurleien, natuursteen en natuurlijke bouwmaterialen en bent sterk gemotiveerd door kwaliteitszorg in de breedste zin;
 • U bent in staat diensten te ontwikkelen en een dedicated team te coördineren leiden en te motiveren
 • U heeft een uitstekende communicatie- en taalvaardigheid;
 • U bent drietalig N/F/E
 • U heeft liefst ervaring in certificatiewerkzaamheden en bent gemotiveerd om deze te ontwikkelen

De job biedt:

 • een dynamische en open werkomgeving in een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die streeft naar verbetering in de bouwsector ;
 • een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be, waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal behandeld worden.

Surf voor meer informatie naar www.groupseco.com en www.bcca.be.

De informatie die over u verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om uw sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. U hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar 
jobs@seco.be
U hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.

 

 

SECO est la référence en conseils en tant que tierce partie dans le secteur de la construction tant en Belgique qu'au Grand-Duché de Luxembourg et développe constamment ses activités en Europe et au-delà. Notre personnel avenant qui sert les besoins de nos clients constitue le secret de la qualité de nos services et de 80 ans de croissance ininterrompue.

Notre organisation compte aujourd’hui 270 collaborateurs travaillant dans diverses disciplines, employés dans 5 pays européens et actifs dans plus de 20 pays à travers le monde. L’internationalisation est un choix stratégique fondamental. SECO s'est développé dans deux domaines principaux : d'une part le contrôle technique de projets de construction et, d'autre part, la certification et l'inspection. Une partie importante de ces dernières activités est réalisée au sein de l’asbl BCCA.

Dans sa mission visant à soutenir la qualité dans le secteur de la construction, BCCA consacre beaucoup d'attention au développement durable, à la circularité et à la responsabilité sociétale des entreprises. De plus, BCCA réforme progressivement son organisation en profondeur en digitalisant tous ses processus.

BCCA est un organisme notamment actif dans le secteur des ardoises naturelles, de la pierre naturelle et autres matériaux naturels de construction, qui examine et certifie des matières premières, des produits et des processus de mise en œuvre. Le développement de BCCA évolue progressivement vers un contrôle plus approfondi à la source et vers l'aptitude des produits sur les chantiers de construction.

La fonction : 

En tant qu'expert(e) responsable de l'activité certification d'ardoises naturelles, pierre naturelle et autres matériaux naturels de construction

 • Vous incarnez et êtes le moteur le plus important de cette activité, et aidez à réaliser les objectifs de l'organisation
 • Vous coordonnez une équipe motivée d'auditeurs, d'experts et d'auxiliaires administratifs
 • Vous vous chargez de l'organisation et du suivi des services fournis, et en assurez l'équilibre économique
 • Vous intervenez en qualité de coordinateur(trice) des discussions avec les parties intéressées et vous organisez des commissions et groupes de travail
 • Vous créez des présentations en la matière et établissez des documents de référence
 • Vous êtes le moteur du développement et des innovations
 • Vous menez vous mêmes des audits régulièrement en Belgique et à l'étranger afin de garder le contact avec le service offert
 • Vous faites rapport à la direction au sujet du contenu des audits, de l'organisation et des finances

Votre profil : 

 • Vous avez des connaissances approfondies du secteur des ardoises naturelles, pierres naturelles et autres matériaux naturels de construction et l'assurance qualité au sens le plus large vous motive fortement
 • Vous êtes capables de développez des services et de coordonner, mener et motiver une équipe dévouée
 • Vous avez d'excellentes aptitudes de communication et langagières
 • Vous êtes trilingue N/F/E
 • Vous disposez de préférence d'une expérience dans les activités de certification et êtes enclin(e) à la développer

Notre offre :

 • un environnement de travail ouvert et dynamique dans une entreprise impartiale et indépendante qui vise le progrès dans le secteur de la construction
 • un environnement d’entreprise stable accompagné d'un bon salaire, d'une voiture de société et d'avantages extra-légaux

Intéressé(e) ?

Envoyez vos CV et lettre de motivation à Manon Leemans (m.leemans@seco.be), notre HR Business Partner, qui se chargera de traiter votre dossier en toute confidentialité.

Pour plus d'informations, consultez nos sites www.groupseco.com et www.bcca.be.

Les informations recueillies vous concernant sont destinées au département RH de SECO dans le but de traiter votre candidature pour le poste ci-dessus. La durée de conservation des données est de 6 mois. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à jobs@seco.be
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.