You are here

Deskundige bouw (M/V)/ Expert en construction (H/F)

Deskundige bouw (M/V)/ Expert en construction (H/F)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

SECO zoekt in het kader van de versterking van haar team voor goedkeuring-, inspectie- en certificatieactiviteiten technische bouwspecialisten voor de sectoren ruwbouw, beton, isolatie, buitenschrijnwerk, glas en gevelsystemen.

Uw taken :

 • bezoeken uitvoeren bij producenten voor controle op fabricage van bouwmaterialen;
 • producten, bouwsystemen en -processen analyseren in het kader van certificatie en goedkeuring;
 • uitvoeren van inspecties en kwaliteitsaudits op basis van vastgelegde regels en normen;
 • regelmatig uitvoeren van korte prestaties in het buitenland;
 • voortdurend in contact komen met nieuwe sectoren en ontwikkelingen in de bouwsector;

Uw profiel :

 • u heeft een bachelor of master in de bouwkunde, chemie, materiaalkunde, of u bent architect, ingenieur-architect of gelijkwaardig;
 • u heeft een degelijke technische kennis van het vakgebied (bv. via ervaring bij een studiebureau, een producent, een labo of een aannemer) of u wil deze kennis snel verwerven;
 • u communiceert vlot in het Nederlands, en hebt een degelijke kennis van Frans en Engels;
 • u kan onafhankelijk en in volstrekte onpartijdigheid werken;

SECO biedt u :

 • een uitgebreide technische opleiding in een dynamische en open werkomgeving;
 • een grote autonomie in de organisatie van het eigen werk;
 • een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning en extralegale voordelen;
 • de faam van een competente organisatie, die werkt in het algemeen belang.

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be, waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal behandeld worden.

Surf voor meer informatie gerust naar www.groupseco.comen www.bcca.be

De informatie die over u verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om uw sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. U hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar 
jobs@seco.be
U hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.

 

 

Dans le cadre du renforcement de son équipe d'agrément, d'inspection et de certification, SECO recherche des spécialistes techniques du bâtiment pour les systèmes de gros œuvre, de béton, d'isolation, de menuiserie extérieure, de verre et de façade.

Vos tâches:

 • effectuer des visites chez les producteurs pour vérifier la fabrication des matériaux de construction;
 • analyser les produits, les systèmes de construction et les processus dans le contexte de la certification et de l'approbation;
 • mener des inspections et des audits de qualité sur base des règles et normes établies;
 • effectuer régulièrement de courtes prestations à l'étranger;
 • rester en contact avec les nouveaux secteurs et les développements dans le secteur de la construction;

Votre profil:

 • vous avez un baccalauréat ou une maîtrise en ingénierie, chimie, science des matériaux, ou vous êtes un architecte, un ingénieur-architecte ou l'équivalent;
 • vous avez une bonne connaissance technique du domaine (par exemple, une expérience dans un bureau d'étude, un producteur, un laboratoire ou un entrepreneur) ou vous souhaitez acquérir cette connaissance rapidement;
 • vous parlez couramment le néerlandais et avez une connaissance approfondie du français et de l'anglais;
 • vous pouvez travailler de manière indépendante et en toute impartialité;

SECO vous offre:

 • une formation technique approfondie dans un environnement de travail dynamique et ouvert;
 • une grande autonomie dans l'organisation de votre travail;
 • un environnement de travail stable avec un bon salaire et des avantages sociaux;
 • la réputation d'une organisation compétente œuvrant dans l'intérêt public.

Intéressé?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be, où votre dossier sera traité de manière totalement confidentielle.

Pour plus d'informations, surfez sur www.groupseco.com et www.bcca.be

Les informations recueillies vous concernant sont destinées au département RH de SECO dans le but de traiter votre candidature pour le poste ci-dessus. La durée de conservation des données est de 6 mois. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à jobs@seco.be
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.