You are here

Senior deskundig ingenieur isolatiematerialen (M/V) - Ingénieur expert senior matériaux d'isolation (H/F)

Senior deskundig ingenieur isolatiematerialen (M/V) - Ingénieur expert senior matériaux d'isolation (H/F)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

De job: 

Senior deskundig ingenieur voor technische goedkeuring en certificatie van isolatieproducten, -systemen en -processen.

Indien u sterk geïnteresseerd bent en ervaring heeft met risicoanalyse van bouwkundige toepassingen en/of de kwaliteitszorg bij productie en uitvoering, kan u bij SECO terecht voor een boeiende en veelzijdige functie, waarbij u :

 • producten, bouwsystemen en -processen analyseert en documenteert;
 • kwaliteitsbewaking verzekert door het uitvoeren van inspecties, audits en assessments bij productie-eenheden en bouwbedrijven van grote en kleine omvang, evenals werfbezoeken bij installateurs;
 • contacten heeft met externe laboratoria om beproevingen te laten uitvoeren;
 • deelneemt aan commissies en werkgroepen;
 • regelmatig korte prestaties in het buitenland uitvoert;
 • voortdurend in contact komt met nieuwe omgevingen en ontwikkelingen in de bouwsector;
 • mee helpt beslissen over technische goedkeuring en certificatie.

Uw profiel: 

 • u heeft een master ingenieur (bouwkunde, materiaalkunde, scheikunde, …) en/of ingenieur architect;
 • u heeft een doorgedreven kennis van isolatiemateriaal of u wil deze snel verwerven;
 • u heeft een diepgaande interesse in en motivering voor kwaliteitszorg;
 • u heeft ervaring met kwaliteitscontrole in de bouwwereld en/of de productie van bouwmaterialen of u heeft er een sterke interesse voor
 • u heeft een goede communicatie- en taalvaardigheid;
 • u bent bij voorkeur drietalig N/F/E;
 • u bent georganiseerd en bereid te werken volgens essentiële regels in los teamverband;
 • u heeft de nodige aandacht voor een correcte documentatie van uw activiteiten;
 • u kan onafhankelijk en in volstrekte onpartijdigheid werken.

De job biedt:

 • een dynamische en open werkomgeving;
 • een grote autonomie in de organisatie van het eigen werk;
 • een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen;
 • de faam van een competente organisatie, die werkt in het algemeen belang.

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief, met vermelding met de code ‘CI-Isolatie’, naar Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be, waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal behandelen worden.

Surf voor meer informatie gerust naar www.groupseco.be en www.bcca.be.

De informatie die over u verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om uw sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. U hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar 
jobs@seco.be
U hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.

 

 

La fonction: 

Ingénieur expert senior pour l'agrément technique et la certification de produits, systèmes et processus d’isolation.

Si vous êtes fortement intéressé et avez de l’expérience dans l’analyse de risques d’applications dans la construction et/ou la maîtrise de la qualité en production et exécution, vous pouvez rejoindre SECO pour une fonction passionnante et polyvalente dans laquelle vous :

 • analysez et documentez les produits, les systèmes et les processus de construction
 • assurez la surveillance de la qualité en réalisant des inspections, audits et assessments auprès d’unités de production et d’entreprises de construction de grande et petite taille, ainsi que des visites de chantier chez des installateurs
 • êtes en contact avec les laboratoires externes pour effectuer des essais
 • participez aux commissions et aux groupes de travail
 • effectuez régulièrement des prestations de courte durée à l'étranger
 • entrez continuellement en contact avec de nouveaux environnements et développements dans le secteur de la construction
 • aidez à prendre des décisions relatives à l’agrément technique et à la certification

Votre profil: 

 • vous avez un master d’ingénieur (construction, matériaux, chimie, …) et/ou ingénieur architecte
 • vous avez une connaissance approfondie des matériaux d’isolation ou êtes en mesure de l’acquérir rapidement
 • vous avez un intérêt profond dans et une motivation profonde pour la maîtrise de la qualité
 • vous avez de l’expérience en matière de contrôle qualité dans la construction et/ou la production des matériaux de construction, et/ou cela vous passionne fortement
 • vous êtes préférablement trilingue N/F/E
 • vous avez de bonnes aptitudes de communication et linguistiques
 • vous êtes capable de faire preuve d’une impartialité absolue
 • vous êtes bien organisé et disposez d’une volonté pour travailler selon des règles essentielles au sein d’une équipe
 • vous payez une attention nécessaire à la documentation correcte de vos activités

La fonction vous offre:

 • un environnement de travail dynamique et ouvert
 • une autonomie importante dans l’organisation de votre propre travail
 • un environnement d’entreprise stable avec un bon salaire, une voiture de société et des avantages extra-légaux
 • la réputation d’une organisation compétente qui travaille dans l’intérêt général

Intéressé?

Envoyez votre CV et lettre de motivation, avec mention du code ‘CI-Isolation’, à Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be, où votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle. 

Consultez également nos sites www.groupseco.be et www.bcca.be.

Les informations recueillies vous concernant sont destinées au département RH de SECO dans le but de traiter votre candidature pour le poste ci-dessus. La durée de conservation des données est de 6 mois. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à jobs@seco.be
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.