You are here

Auditor Management Systemen (M/V) - Auditeur de Systèmes de Management (H/F)

Auditor Management Systemen (M/V) - Auditeur de Systèmes de Management (H/F)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: de technische controle van bouwprojecten en de certificatie, de inspectie en de technische goedkeuring van bouwproducten, -processen en -diensten. Een belangrijk deel van deze laatste activiteiten wordt uitgevoerd binnen de vzw BCCA.

De job: 

BCCA vzw certifieert Management Systemen (kwaliteit, milieu, veiligheid e.a.) in de bouwsector en in aanverwante sectoren. Als Auditor Management Systemen :

 • Realiseert u audits van Management Systemen voor kwaliteit (ISO 9001), veiligheid (VCA, ISO 45001), milieu (ISO 14001), energie (ISO 50001), ...;
 • Voert u deze opdrachten uit bij bouwbedrijven van zowel grote als kleine omvang, bij producenten van bouwmaterialen en bij dienstverleners uit de sector;
 • Werkt u op een onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare manier, soms in teamverband;
 • Rapporteert u aan de interne coördinatoren en de Certificatieraad die de auditvaststellingen reviewen;

Uw profiel: 

 • U heeft een diepgaande interesse in de bouwsector en bent sterk gemotiveerd door kwaliteitszorg;
 • U bent gekwalificeerd voor het uitvoeren van audits van QSHE-Management Systemen (ISO 9001, ISO 14001, VCA, ISO 45001, ...);
 • U beschikt over de nodige kwalificaties om deze audits te kunnen uitvoeren in de bouwsector en in aanverwante sectoren (industrie van bouwmaterialen, diensten) en kan een pertinente ervaring hierin aantonen;
 • U heeft een diploma Lead Auditor;
 • U heeft een uitstekende communicatie- en taalvaardigheid;
 • U bent bij voorkeur drietalig N/F/E;
 • U kan onafhankelijk en in volstrekte onpartijdigheid werken;
 • U heeft minstens 3 jaar relevante ervaring als auditor van Management Systemen;
 • Het kunnen auditen van geïntegreerde Management Systemen is een belangrijke troef.

De job biedt:

 • een dynamische en open werkomgeving in een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die streeft naar verbetering in de bouwsector ;
 • een grote autonomie in de organisatie van het eigen werk;
 • een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief, met vermelding met de code ‘Auditor-MS’, naar Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal behandelen worden.

Surf voor meer informatie gerust naar www.groupseco.be en www.bcca.be.

De informatie die over u verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om uw sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. U hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar 
jobs@seco.be
U hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.

 

 

SECO a développé deux métiers principaux : le contrôle technique de projets d’une part et la certification, l’inspection et l’agrément technique de produits et processus de construction d’autre part. Une partie importante de ces dernières activités est réalisée au sein de l’asbl BCCA.

La fonction: 

BCCA asbl certifie des Systèmes de Management (qualité, environnement, sécurité et autres) dans le secteur de la construction et dans les secteurs apparentés. Comme Auditeur Systèmes de Management :

 • vous réalisez des audits de Systèmes de Management de la qualité (ISO 9001), de la sécurité (VCA, ISO 45001) de l’environnement (ISO 14001), de l’énergie (ISO 50001), ...
 • vous réalisez ces missions dans des entreprises de construction de grande et petite taille, dans l’industrie des matériaux de construction et auprès de prestataires de services du secteur
 • vous travaillez de façon indépendante, impartiale et fiable, parfois en équipe
 • vous rapportez aux coordinateurs internes et au Conseil de Certification qui sont en charge de la revue des constats d’audit

Votre profil: 

 • vous avez un profond intérêt pour le secteur de la construction et vous êtes fortement motivé par la qualité
 • vous êtes qualifié pour la réalisation d’audits de systèmes de management QSHE (ISO 9001, ISO 14001, VCA, ISO 45001, ...)
 • vous disposez des qualifications nécessaires pour pouvoir réaliser ces audits dans le secteur de la construction et les secteurs apparentés (industrie, services) et vous pouvez justifier d’une expérience pertinente en la matière
 • vous avez un diplôme de Lead Auditor;
 • vous disposez d’excellentes aptitudes de communication et linguistiques;
 • vous êtes de préférence trilingue F/N/E;
 • vous êtes capable de travailler de manière indépendante et en toute impartialité;
 • vous disposez d’au moins 3 ans d’expérience pertinente comme auditeur de systèmes de management;
 • la capacité à auditer des Systèmes de Management intégrés est un atout important

La fonction vous offre:

 • un environnement de travail dynamique et ouvert dans une organisation indépendante et impartiale ayant comme objectif l’amélioration dans le secteur de la construction
 • une autonomie importante dans l’organisation de votre propre travail
 • un environnement professionnel stable avec un bon salaire, une voiture de société et des avantages extra-légaux

Intéressé?

Envoyez votre CV et une lettre de motivation, avec mention du code ‘Auditeur-SM’, à Manon Leemans, HR Business Partner, via m.leemans@seco.be où votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle. Consultez également nos sites www.groupseco.be et www.bcca.be.

Les informations recueillies vous concernant sont destinées au département RH de SECO dans le but de traiter votre candidature pour le poste ci-dessus. La durée de conservation des données est de 6 mois. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à jobs@seco.be
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.